logo Praktijk Pieternel

Algemene voorwaarden Praktijk Pieternel

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Onder diëtist wordt verstaan de professional die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert én die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevoegd is de titel 'diëtist' te voeren.

Artikel 2. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. De diëtist is gerechtigd de geplande tijd in rekening te brengen. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

Artikel 3. Tarieven

Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor drie uren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.

Praktijk Pieternel heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van de polis, is de gemiddelde vergoeding 70% van het marktconforme tarief. Met een aanvullende verzekering kan de vergoeding oplopen tot 100%.

Voor huisbezoeken bestaat een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.

Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina kosten, of navragen bij uw diëtist.

De behandeltijd die de diëtist in rekening breng bestaat uit twee componenten:

  • de directe tijd: de tijd die opdrachtgever bij diëtist aanwezig is.
  • de indirecte tijd: de tijd die wordt besteed aan opstellen van rapportages t.b.v. verwijzers, het opstellen van het behandelplan en het berekenen en uitwerken van het persoonlijk dieetadvies.

De totale tijd wordt daarbij afgerond op kwartieren.

Artikel 4. Beëindigen behandeling

De opdrachtgever kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

Artikel 5. Betaling en declaraties

Omdat de diëtist contractvrij werkt zal zij de factuur rechtstreeks aan opdrachtgever sturen of overhandigen. De opdrachtgever dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken aan diëtist. Na betaling kan opdrachtgever de kosten declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar.

Artikel 6. Uitblijven van betaling

Diëtist hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7. Incasso

De diëtist is in het hierboven onder artikel 5 en 6 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.

In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een tweede betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een derde betalingsherinnering met € 10,00.

Artikel 8. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist

Artikel 10. Klachten

Praktijk Pieternel doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.

Mocht u als opdrachtgever onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici.

Een klacht indienen kan via de website van het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenloket is ook telefonisch op 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) en per e-mail info@klachtenloketparamedici.nl bereikbaar.

Download hier de informatiefolder 'Ontevreden? Blijf er niet mee zitten'.