logo Praktijk Pieternel

Privacy verklaring Praktijk Pieternel

Praktijk Pieternel gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Praktijk Pieternel houdt zich aan de in de in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vastgelegde eisen en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Praktijk Pieternel dan heb ik gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon, bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak, via het contact met de diëtist of via de e-mail. Denk hierbij aan naam, geboortedatum, adresgegevens, BSN, telefoonnummer(s), gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer), e-mailadres en bepaalde, ter zake doende, medische gegevens die in onze gesprekken aan de orde komen. Tijdens het eerste gesprek word je verzocht een verklaring hieromtrent te ondertekenen.

Waarom heeft Praktijk Pieternel deze gegevens nodig?

Praktijk Pieternel heeft deze persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een dossier aan te maken en bij te houden en om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en dit vervolgens aan je te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde 'bijzondere' en/of 'gevoelige' persoonsgegevens van jou. Dat is alleen het geval als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Praktijk Pieternel bewaart jouw persoonsgegevens tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Daarna worden ze vernietigd.

Gegevens delen met andere partijen

Praktijk Pieternel zal relevante gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht aan andere instelling bij opname).

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkpieternel.nl. Omdat hiervoor legitimatie noodzakelijk is zal er een afspraak worden gemaakt. Aan je verzoek wordt binnen één maand na ontvangst van je schriftelijk verzoek voldaan.

Beveiliging

Praktijk Pieternel neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende zijn beveiligd, onjuist worden bewaard of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via +31(0)6 - 30 50 65 10 of via info@praktijkpieternel.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Praktijk Pieternel, dan kun je contact opnemen met Pieternel de Jonge, praktijkhouder van Praktijk Pieternel via +31(0)6 - 30 50 65 10 of via info@praktijkpieternel.nl.